Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums

Post Reply
Forum Home > Suffering - Lijden > Wat is de reden voor het lijden hier

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

Oorzaak en gevolg


Waarom kunnen wij niet ontsnappen aan enige vorm van lijden op deze wereld die op sommige momenten wel vervloekt lijkt?


 

Om de reden van Lijden kunnen te bespreken moeten wij eerst ingaan op de Oorzaak van dat lijden.


 

Het woord is hierboven al gevallen. 'Vervloekt'. Dat is er eigenlijk met de mens en de wereld gebeurd. God heeft in het begin van het bestaan de mens en zijn omgeving vervloekt.


 

Toen Adam en Eva werden geschapen waren ze zonder zonde (zonder fout) maar dat betekend niet dat zij volmaakt waren. Zij hadden van God een vrije wil gekregen en konden daarmee doen wat zij wilden. God is geen dictator die Zijn schepselen volledig naar Zijn Hand heeft gezet zonder enige vrijheid. Alle schepsels hebben de vrijheid gekregen zich over de hele aarde te bewegen zoals zij zelf willen. Het is aan de mens gegeven om zelf keuzes te maken.


 

De mens is wel als evenbeeld van God geschapen, maar dat houdt niet in dat wij volledig als God gelijk zijn. Adam en Eva waren zich bewust van wie de meerdere was en zagen op naar hun Schepper. Maar Eva trok het zeggingsrecht van God in twijfel en wilde ook het verschil tussen goed en kwaad kennen. Zij bracht Adam er ook toe te eten van de vruchten van de boom welke God hen verboden had te eten. Zo brachten zij de eerste daad van ongehoorzaamheid in de wereld. Dit tegen de wil ingaan van God noemen wij zonde. Aldus kwam hier door de eerste mens de zonde in de wereld en daarmee ook de gevolgen daarvan. Het was het ergste dat de mens kon overkomen want met die zonde kwam de vernietigende kracht van de dood over hem. Verder waren er de bittere gevolgen van de moeilijkheden die over hun leven zouden komen. Zij wensten Goed en Kwaad te kennen en nu kwamen zij het te kennen. Maar ook hun nakomelingen moesten de gevolgen hiervan dragen, want zij zouden ook de gebreken van de eerste mensen overerven en moeten werken om in leven te blijven ook al zouden zij niet meer kunnen ontsnappen aan de dood.

 

“Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blieshem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.” (Genesis 2:7 NBV)

“Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen,met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.” (Genesis 2:9NBV)

“Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’” (Genesis 2:16-17 NBV)

 

“Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,' antwoordde de vrouw, 'behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’‘Jullie zullen helemaal niet sterven, ‘zei de slang.‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.” (Genesis 3:1-7 NBV)

 

Die slang is de metaforische omschrijving van de innerlijke gedachte. Het denken van de mens zelf, maar in het bijzonder de listige gedacht en. Het was de vrouw die haar gedachten liet afdwalen en haar zinnen zette op het genoegen om zo veel als God te weten. Zij wenste dus dezelfde kennis te hebben als God.Dit hield in dat zij op dat ogenblik eigenlijk een tegenstander van God werd.Het Hebreeuwse woord hiervoor is ‘satan’. In het Oude Testament, dat in het Hebreeuws geschreven is wordt dan ook dit woordje gebruikt. Door de tijden heen zijn vele mensen dit woord gaan personaliseren. Zij konden de beeldtaal van de schrijver van Genesis niet vatten en wensten liever te zien dat de mens dooreen ander wezen verleid werd. Zo kon men de schuld bij een ander leggen in plaats van bij zichzelf. Het waren de verkeerde gedachten die Eva er toebrachten al het goede dat God haar had gegeven te vergeten. Haar wens om meer te hebben, dus haar gulzigheid of haar lust, bracht haar ertoe zich te concentreren op dat ene wat zij niet mocht. Voor ons is daar een les uit te trekken,namelijk dat indien onze gedachten er op toe leggen wat wij nog niet hebben,maar anderen wel, en vergeten wat God ons allemaal reeds geeft, wij ook in de gevarenzone komen om ongelukkig te zijn. Onze ogen gericht houden op die andere dingen kan ons verder ongelukkig maken. Daarom ben je beter, de volgende keer dat je zelfmedelijden hebt, te denken aan alles wat je juist wel hebt en God daar voor te danken.


 

Eva wenste in te gaan op de stem in haar die te kennen gaf dat zij “net als God zal zijn”. “God zegt dat alleen, omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. Je ogen zullen open gaan en evenals God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad."” (Genesis3:5 BOEK)

 

Door in te gaan op haar droom om eveneens als God zo veel kennis te hebben bracht zij de dood over al haar nakomelingen.

 

“Tegen de vrouw zei hij: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’ Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’ De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden.” (Genesis 3:16-20 NBV)


 

De eerste mens, Adam, was uit de aarde gevormd geworden en moest nu sterven,dood gaan, waarna hij terug tot stof in de aarde zou terugkeren. En dat lot zou over ons allen komen. Nu gaan wij na onze dood ook weer tot stof en as worden.De ‘mannin’ Eva was nu als moeder van het komende geslacht de drager van deze geschonden natuur geworden. “En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden.” (Genesis 3:20NBG51)

 

Omdat zij zich verzet hadden tegen de wil van God (niet te eten van de vrucht)werden zij uitgesloten van de prachtige tuin van Eden en moesten nu zelf hun boontjes gaan planten in de wereld van goed en kwaad.

“Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken,waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende,vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.” (Genesis 3:22-24NBV)


 

Eeuwig leven was de mens nu ontnomen en in hard labeur zou hij nu nieuw leven moeten voortbrengen. “En tot de vrouw sprak hij: Ik zal u veel moeite bereiden en zwaar doen zuchten; met smart zult gij kinderen baren, en naar uw man zal uw begeerte zich uitstrekken, terwijl hij over u zal heersen.” (Genesis 3:16 LEI)Zwangerschap is daardoor ook voor de andere vrouwen zeer zwaar geworden en met pijn zullen zij kinderen baren.


 

Het is door de schuld van die eerste mens dat de wereld vervloekt is geraakt.God wenst de schuldigen te treffen en hun ogen te openen zoals zij ook graag hadden dat hun ogen werden geopend en zij goed en kwaad zouden kennen. Nu konden zij het kwade leren kennen. “En tot de mens (Adam)sprak hij (Jehovah,God): Omdat gij naar uw vrouw geluisterd en van de boom gegeten hebt waarvan iku verboden had te eten, is het bouwland om uwentwil vervloekt; met moeite zult gij zijn opbrengst eten, al uw levensdagen;” (Genesis3:17 LEI)

 

Zo zie je dat het luisteren naar anderen je ook in moeilijkheden kan brengen tot zelfs straf doen krijgen. Het is omwille van de eerste mensen hun keuze dat wij eigenlijk die vloek van God over ons hebben gekregen. Wij moeten nu ook zwoegend ons leven door om van de grond te kunnen leven door er van te eten,alle dagen van ons leven.

 

Eva en Adam staken maar graag de schuld op een ander, maar God kent de waarheid en houdt ieder van ons verantwoordelijk voor wat wij doen, daarom zond hij ook deze twee schepsels, welke de zeggenschap over deze aarde hadden gekregen, weg uit Zijn en hun paradijs. De wereld waar zij nu in kwamen was een wereld geworden met gebreken die zij verder zouden mogen trachten te beheren en dat is wat wij nu nog steeds moeten trachten te doen, iets maken van die wereld. God heeft ons nu de volledige verantwoordelijkheid gegeven en wij moeten die nemen.

 

Wij mogen die verantwoordelijkheid niet op een ander leggen. Wij zelf zijn verantwoordelijk voor onze eigen fouten.


 

Ook al kan onze wereld nu vervloekt zijn, kunnen wij ons steentje er toe bijdragen om de gevolgen van de misstappen van mensen te beperken. Wij zelf in onze eigen omgeving kunnen er reeds voor zorgen dat er zo weinig mogelijk verkeerd gaat, en daar door kunnen wij ons zelf en onze omgeving reeds veel leed besparen, doordat er dan ook minder zal verkeerd gaan in onze omgeving.


 

Waarom wij verder nog moeten lijden zal hier nog verder besproken worden en kan je ook even bekijken in de video die bij Bijbelvorsers geplaatst is geworden.

 

 


Waarom God lijden toe laat

 

Ook raden wij aan om volgende artikelen eens door te nemen:


>


Lijden


Pijn


Lijden, waarom God het toelaat


Meerdere artikelen over Lijden


Waarom laat God het kwade toe


Erfenis


Menselijke natuur


Moeilijkheden


Kruis op nemen


Sterfelijkheid


Bestaat er een God die zich om ons bekommert?


Bekommerende God


Plan van God

 

Bestemming van de aarde


Bestraffing vermijden


Gods beloften


Redding


Heerlijk einde


Hellevuur


Satan of duivel


Bang voor gevallen engelen


Gevallen engelen


Gevallen engelen en hun verblijf


Hoe de Satan vandaag rond toert


Hoop op leven


Op wie hoop stellen


Wat is Gods doel met de aarde?


Koninkrijk van God


Leven na de dood


Vrije wil

 


September 17, 2010 at 6:18 AM Flag Quote & Reply

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

Nuttigheid


 

 

Doordat de macht van God in vraag werd gesteld moest deSchepper wel reageren op de houding van Zijn geschapenen. Mits de mens zo graag wilde weten wat het verschil was tussen goed en kwaad zou het dit nu aan den lijve moge ondervinden.

 

 

 

God wenste alleen maar diegenen te straffen die Zijn wil negeerden. Hij is een God van rechtvaardigheid en vol van liefde.

“Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.” (1 Johannes 4:8 NBV)

“Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad.” (Deuteronomium32:4 NBV)

De God van Israël zag wat de eerste mensen gedaan hadden. Indien iemand hen dat had laten doen zou Hij deze wel gestraft hebben. Maar Hij ging op hen af en sprak over hen een vloek uit. Alsook tegen de ‘slang’ het symbool van het ‘serpent’ in de mens, het kwaad dat in de wereld kwam komen te dwalen. De rots van Israël heeft vol liefde de wereld en alles er om heen geschapen in de hoop dat het goed zou zijn. Hij had het de mensen toegestaan dieren en planten namen te geven en er voor te zorgen. De mens had dit in respect naar de Schepper vol overtuiging in alle goedheid kunnen doen. Zelfs nadat Adam en Eva hun fout hadden ingezien hadden zij en hun nakomelingen terug volledig unisono met hunSchepper kunnen leven.

 

 

De kinderen van Adam en Eva gingen echter ook in de fout en brachten het zelfs tot een broedermoord, het ergste wat een mens aan een ander kan doen.

 

 


De leugen die opkwam in de gedachten van de eerste mens is niets in vergelijking met wat er Kaïn overkwam toen hij zijn broer Abel dode en ook weer loog. “Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet, ‘antwoordde Kaïn. ‘Moet ik

soms waken over mijn broer?’ ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe

het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar.” (Genesis 4:8-13NBV)

 

 


Tegen Adam en Eva had God al gezegd dat Hij hun niet voor eeuwig zou straffen. Voor hun zonde zouden zij betalen met de dood. Als zijstierven hadden ze dan ook voldoende geboet voor hun zonde. “Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23 NBV) Maar zij en hun nageslacht konden er op rekenen dat er ooit een einde zou komen aan al dat gewroet, gezwoeg, lijden en pijn hebben. Al het kwaad zou eens uit de wereld gebannen worden. God zou in een verlosser voorzien die dat kwaad voor goed zou ‘vertrappelen’. Dit is niet letterlijk te verstaan, maar figuurlijk. God zou er voor zorgen dat er een soort Nieuwe Adam zou komen die dan zijn leven in de schaal zou komen werpen om de schuld van Adam voor goed af te kopen. Zijn loskoopoffer zou het volwaardige offer zijn, zodat niemand nog enig offer aan God zou moeten aanbieden.

“God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’” (Genesis 3:14-15 NBV)

“De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.” (Openbaring 12:17 NBV)

Voor het eten van de verboden vrucht werden Adam en Eva uit het Paradijs gezonden. Welke straf kon god Kaïn nu wel geven. Hoe veel God van Zijn Schepping hield laat Hij zien in de behandeling van Kaïn die ook een zekerheid tot leven krijgt na zijn protest dat hij te zwaar zou zijn gestraft. “Toen zeide Kaïn tot de HERE: Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie,Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden. Toen zeide de HERE tot hem: Geenszins; ieder, die Kaïn doodt, zal zevenvoudig boeten. En de HERE stelde een teken aan Kaïn, dat niemand, die hemzou aantreffen, hem zou verslaan.” (Genesis 4:13-15 NBG51)

 

 

Niemand krijgt van God het recht om een ander te doden. Zelfs al zou die persoon de grootste misdaad hebben begaan mogen wij nog niet over zijn leven oordelen, want enkel God mag daar over beschikken. In het verleden is het dan wel enkele malen gebeurd dat God anderen zelf dadelijk om het leven bracht of door Zijn Volk liet ombrengen. Maar God houdt niet van de dood en is een God van de levenden. “(36:10) want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (Psalm36:9 NBV)

 “Zoals de Vader leven heeft in zichzelf,zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven.” (Johannes5:26 NBV)

 ““Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.” Hij is geen God van doden, maar van levenden.’” (Mattheüs22:32 NBV)

 “Er staat immers geschreven: ‘Ik heb je een vader van vele volken gemaakt.’ En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat.” (Romeinen 4:17 NBV)

 “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen6:23 NBV)

 

 

 

God kon daar en dan kom af gemaakt hebben met het kwaad en met de boosdoeners of de veroorzaker van het kwaad, de duivel.

Maar die veroorzaker, het kwaad of de opstand tegen de Allerhoogste wordt de satan genoemd of duivel. En het is die duivel of tegenstand welke de veroorzaker is van alle kwaad en ellende. Door de verleiding had Eva zich laten misleiden, ging in de fout, dat betekend, zondigde, en bracht zo de dood over haar en haar nakomelingen heen. Enkel iemand die alle verleidingen zou kunnen weerstaan en niet zou toegeven aan het kwaad kon soelaas brengen. Maar de geschiedenis heeft aangetoond dat het voor de mens niet gemakkelijk is om te weerstaan aan dat kwaad. “Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,” (Hebreeën 2:14 NBV)

 

 

Jezus kon ter vervanging van Adam optreden doordat hij zich vrij van zonden hield. Hierdoor kon hij in zijn dood opgenomen worden door God als Zijn liefhebbende zoon en als geest leven schenken aan de gehele mensheid. “Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens,Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.” (1 Korintiërs 15: 45 NBV)

 

 

Toen het in de wereld te gortig werd moest God wel terug tegen de mensen op treden maar was Hij bereid de getrouwen te laten leven. Zo werd Noach gespaard voor de vernietiging door de zondvloed omdat hij God gehoorzaamde en de Ark bouwde niet tegenstaande alle negatieve reacties van de mensen rondom hem. (Zie Genesis hoofdstukken 6 – 11) God beloofde aan hem om de aarde nooit meer te vernietigen op zulk een verschrikkelijke wijze. Maar hij bleef de mens de macht over plant en dier schenken.

“Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen:‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen - ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is,waar nog bloed in zit, mag je niet eten. En ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten; ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. Wie bloed van  mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde.’” (Genesis 9:1-7 NBV)

 

 

 


September 17, 2010 at 12:37 PM Flag Quote & Reply

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

Men zou denken dat de mens nu nederig zou zijn tegenover God, maar al snel kwam de grootsheidzin weer op en wenste de mens weer zo dicht mogelijk bij God te zijn, maar nog meer Hem tonen dat zij de hoogste toren konden bouwen en in de hoop dat zij hun opgelegde zwerver bestaan konden opgeven. In zekere zin zochten zij een mogelijkheid de opgelegde straf van God aan de mensheid, te ontlopen. Hun gedachten waren gesteld op de bekendheid diezij zouden kunnen verwerven. “Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’” (Genesis 11:4 NBV)

De angst om niet over de hele aarde verspreid te raken bracht juist mee dat er meer verdeeldheid kwam omdat God hen terecht moest wijzen en als straf de verschillende talen over hen liet komen zodat misverstanden en begripsverwarringen voor problemen zorgden. “Maar toen daalde de HEER af om tekijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De HEER verspreidde hen vandaar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op dehele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.” (Genesis 11:5-9 NBV)

 

 

Een nieuw probleem was in de wereld er bij gekomen, de mogelijkheid om elkaar goed te verstaan was weg genomen en zou nu een extra inspanning van de mensen vragen. Generaties na generaties zouden mensen hierdoor moeilijkheden ondervinden maar ook weer een element er bij hebben om hun macht of superioriteit over anderen uit te drukken. De taal als wapen en mogelijkheid om grote gebieden te beheren en gemakkelijk mensen te bereiken, of in het andere geval verdoken te blijven van bepaalde zaken.

 

 

Ook al waren er zo veel mensen die tegen God gingen en het verkozen andere goden lief te hebben bleef God verder oog hebben voor de getrouwen en zegende Hij hen ook. Met Noach had Hij beloften gemaakt en met Abraham sloot Hij hét Verbond dat ons zekerheid zou geven dat aan alle lijden een einde zou komen en dat Gods Volk een groot volk zou worden. “Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.” (Genesis 12:2 NBV) “Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was.” (Genesis 12:7 NBV) “Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel, ‘zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’” (Genesis 15:5 NBV) “Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardigen goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd.” (Genesis 18:18-19 NBV)

 

 

Eigenlijk wonen wij nu nog als vreemdelingen in het land waar God ons toe staat te verblijven. Indien wij zouden beseffen dat wij het leenrecht hebben om hier op deze plaats te wonen zou er ook al geruzie om eigendom of land wegvallen en veel pijn vermeden kunnen worden.

God aanziet dat geruzie allemaal omdat Hij de mensen de vrijheid heeft gegeven om de dingen zelf te klaren. En indien er moeilijkheden zijn heeft Hij zich meermaals bereid getoond op te treden voor de mensen. Hij zag er zelfs niet tegen op om slechten ook te sparen om de goeden maar niet te moeten treffen. “Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren.Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’”(Genesis 18:23-26 NBV) “stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,‘antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’” (Genesis 18:28 NBV) “Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt,Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ikzal het niet doen als ik er dertig aantref.’ Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’” (Genesis 18:30-32 NBV)

Dit is niet het enige voorbeeld in de Heilige Schrift dat wij kunnen vinden dat God bereid is om anderen te sparen, om toch maar geen goede mensen te treffen. Niettegenstaande dat die goeden ook dikwijls moesten lijden door het gedrag of de handelingen van diegenen die niet volgens de geboden van God leefden of tegen de volgelingen van God waren.

 

 

God heeft doorheen de geschiedenis Zijn geduld betoond wegens Zijn liefde voor de mens. Maar Hij kon de mensen niet ongestraft hun gang laten gaan. Dit zou hen niets bij brengen. En de mens moest leren van zijn ervaringen en van zijn gedrag. Hij moest bewust worden waar zijn plaats in het heelal was en tegenover wie hij stond.

 

 

God was bereid diegenen die Hem getrouw waren met kennis en kracht te voorzien, alsook uithoudingsvermogen en ook een vaste hoop tot beterschap die hen verder door dit huidige leven zou kunnen dragen tot in de eerste dood, maar hen zou vrijwaren van een tweede dood. De mens moest zich vergewissen van wat de Wil van God is. “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.” (Romeinen 12:2 NBV)

 

 

God kijkt toe hoe wij ons gedragen en hoe onze hartetoestand is. “Maar de HEER zei tegen Samuël: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’” (1 Samuël16:7 NBV) “Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.” (Spreuken 21:2 NBV) “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” (Heb 4:12 NBV)

“Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.” (Jeremia17:10 NBV) Dit lijden hier op aarde is eigenlijk maar een tijdelijk gebeuren, want wij weten dat als wij sterven niets meer zullen voelen en dat niets meer ons zal kunnen deren. God geeft ons de kans om dit lijden te trotseren en daarin geduld te tonen met standvastige keuze voor de juiste waarden en een sterk geloof in de Ene Ware God en in Zijn Zoon die Hij ons gegeven heeft omons, de levenden en de doden te verlossen van alle onheil, pijn en lijden. In het verdragen van die pijn en door er trachten mee om te gaan kunnen wij ons geloof in de terugkomst van Jezus Christus, de Messias bewijzen. “Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.” (Jakobus 5:8 NBV)

 

 

Al de Godslaster kunnen wij dan ontkrachten. Bij wijze van beproeving liet God toe dat Job werd getroffen door tegenspoed toen de mensen beweerden dat hij God diende omdat hij er zo veel van kreeg en zo begenadigd was. Zoals Job kunnen wij tonen dat wij God niet alleen liefhebben omdat Hij al het goede geeft, maar omdat wij Hem werkelijk ook aanvaarden als onze liefhebbende Schepper en Vader.

 

 

 


September 17, 2010 at 12:38 PM Flag Quote & Reply

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

Gods oproep om de wetten van God aan te horen en Zijn wil te leren kennen blijft gelden. En erg genoeg heeft de mens wel eens herinneringspuntjes of momenten van bezinning nodig. Spijtig genoeg zijn het in die ogenblikken van moeilijkheden, pijn en lijden dat vele mensen pas even nadenken over leven en dood, plus over God en gebod. Het lijkt wel alsof de mens niet kan zonder die ‘pispaaltjes’. Het lijkt alsof God hen voortdurend lessen moet voorschotelen opdat wij over alles eens goed zouden nadenken en zodat wij God, in ere zouden houden en Zijn wetten gehoorzamen. “Roep dan het volk bijeen, met inbegrip van de vrouwen en kinderen en de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Laat iedereen naar de voorlezing luisteren en zo leren ontzag te tonen voor de HEER, uw God, en de wetten waarin u onderwezen bent, strikt na te leven.” (Deuteronomium 31:12 NBV)

 

 

Omdat liefde lankmoedig is, wil God het geduld tonen met de mensheid. Ook al beseft Hij dat door toedoen van slechte handelingen van bepaalde personen, deze ook kwaad over anderen brengen. Maar door met de gevolgen van hun daden geconfronteerd te worden kan de mens leren en zou hij daar de lessen moeten kunnen uit trekken. Ook al kunnen wij op allerlei manieren gelouterd worden en door verdrukking lijden geeft God ons ook de mogelijkheid door de gevestigde hoop daar in overvloed van vreugde in te vinden. “ze zijndoor ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig.” (2 Korintiërs 8:2 NBV)

 

 

Door al het lijden toe te laten onderricht God ons ook verder. “Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg,” (Psalmen 25:8 NBV) “machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.” (Jesaja 2:3 NBV)

 

 

Het is tragisch dat het gehele mensdom thans op grotere schaal en in heviger mate door onrecht en lijden geteisterd wordt dan ooit tevoren in de geschiedenis. Er moet dus toegegeven worden dat geen van de oorlogen uit de geschiedenis heeft geleid tot een definitieve oplossing van de strijdvraag betreffende enerzijds Gods heerschappij en anderzijds de menselijke vormen van bestuur, welke zoveel kwaad en ellende hebben voortgebracht. De meerderheid heeft thans de liefde voor God en de naaste uit het oog verloren. Nooit tevoren in de geschiedenis der mensheid heeft er zich in zo korte tijd een zo grote opeenhoping van menselijk lijden en een dergelijk golf van atheïsme voorgedaan! Blijvende vrede en zekerheid zijn voor de mens nog steeds ongrijpbaar. Vandaar dat het pleit vande ware rechtvaardigheid in deze tijd nog steeds moet worden gewonnen.

 

 

In de tuin van Eden kreeg de mens een gelukkig begin. Sindsdien heeft hij lijden en moeilijkheden ondergaan dit door zijn eigen toedoen. Ook al kwam verscheidene keren God ook mensen in moeilijkheden ter hulp, sloegen velen deze vele voorbeelden in de wind. Meerdere mensen willen nog steeds niet weten over die ene Ware God die hemel en aarde geschapen heeft.

Wanneer echter het doel waarom God zonde en lijden heeft toegelaten, is bereikt, zal God ze van de aarde verwijderen. Dit brengt ons bij de op één na belangrijkste persoon die inde Bijbel wordt genoemd, Jezus Christus, die zou lijden voor de zonden van anderen. (Genesis 49:10; 2 Samuël 7:11-16; Micha 5:2; Jesaja 53:3-12) DoorJezus kunnen wij opgericht worden uit dit lijden.

Door bemiddeling van Jezus hebben wijde verlossing door losprijs door middel van diens bloed, ja, de vergeving van onze overtredingen. “In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade” (Efeziërs 1:7 NBV) Die man die ons van alle pijn en lijden komt verlossen zei zelf dat de Zoon van de mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen. “-zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’”(Mattheüs 20:28 NBV)

 

 

Als wij dan opkijken hoe die timmermanszoon uit Nazareth geleden heeft onder al de beproevingen, bespottingen, laster, slagen en verwondingen met als kroon op zijn hoofd de dood aan de houten paal, dan verzinkt ons lijden in het niets. Hoe kan je dat vergelijken tegenover de Messias zijn lijden? Maar wij hoeven daar niet om te treuren, neen eerder moeten wij blij zijn dat Jezus die offerdaad heeft willen doen voor ons. Zijn Loskoopoffer moeten wij in dankbaarheid aan nemen. Dit kunnen wij ook doen door ons eigen lijden te relativeren en het ook op te dragen aan onze Vader. Wij mogen er op aan dat benauwdheid ons niet meer zal treffen als wij een beter leven tegemoet gaan in het Koninkrijk van God. De onberispelijken zullen overblijven en zegening krijgen voor eeuwig, zonder pijn of lijden.

 

 

Laten wij met het besef dat God het lijden in de wereld toelaat omdat Hij de mens volledige vrijheid geeft en omdat Zijn getrouwen aan de anderen zullen kunnen tonen dat hun hart bij de Ene Ware is die voor altijd leven zal geven zonder enige pijn of smet. Mensen kunnen ons wel pijn toebrengen maar meer dan een wereldse dood kan ons niet overkomen.

 


September 17, 2010 at 12:39 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Create a Free Forum at Webs.com