Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Kennis en Inzicht plus Vertroosting uit het Woord van God

Geloof jij dat de heilige of gewijde geschriften de Kracht van God bevatten?
 
 
In de Schrift kunnen wij de rechtvaardigheid van God leren kennen.
 
“Voor het Evangelie toch schaam ik me niet. Immers het is een goddelijke  kracht ter zaligheid voor iedereen, die gelooft; eerst voor den Jood en  dan voor den Griek. Want in het Evangelie openbaart zich de gerechtigheid Gods, verkregen  door een steeds groeiend geloof; zoals geschreven staat: "Wie rechtvaardig  is door het geloof, hij zal leven".” (Romeinen 1:16-17 CANIS)
 
In de Heilige Schrift kunnen wij vele antwoorden vinden. door er veelvuldig in te lezen zullen wij ook duidelijker inzicht in die boeken krijgen en in de beweegredenen van God.
 
Door in Het Woord van God te geloven maken wij al een kans om inzicht te krijgen hoe wij gered kunnen worden. Wij zullen merken dat hét geloof in God een eerste voorwarde zal zijn. Daarna volgt het geloof in de mens die Hij, Jehovah, ons heeft gezonden.
Zonder aanvaarding van de offerdaad van Jezus is er geen Christos, Messias of Redder voor ons.
 
Velen denken dat men enkel tot inzicht van de Heilige Schrift kan komen door universitaire studies te volgen en dan nog wel degelijk een theologische opleiding. zij vergeten de Kracht van God.
Het is namelijk god die inzicht geeft en niet de mens.
Wanneer iemand tot het geestelijk leven opgewekt wordt is het de Roep van God die hem of haar verder zal leiden.
Indien wij dan met de juiste reden volgen zal God ook ons hart verder aan vullen met de juiste hoedanigheden en ons verstand met de juiste en nodige inzichten.
 
Niet het weten, maar het geweten zullen de belangrijke factor zijn voor de juiste kennis.
 
De Bijbel is maar een middel, een spreekbuis van God naar ons toe, om ons te helpen de Kracht van God te leren kennen.
Door ons verder in de Schrift te verdiepen zullen wij ook ons verder kunnen sterken en gewapend zijn tegenover de minder goede invloeden van buiten af.
 
“De wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing door de hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus,” (2Co 10:4-5 WV78)
“Mijn woord is als een vuur - godsspraak van Jahwe -, als een hamer die een rots vaneensplijt.” (Jeremia 23:29 WV78)
 
Voor die genen die in Jehovah geloven en Christus willen volgen als hun verlosser staat het vast dat zij de kracht uit het Woord van God zullen kunnen halen om deze wereld te kunnen overleven, is het niet letterlijk dan geestelijk.
 
“Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht.” (1 Korinthiërs 1:18 WV78)


Kracht uit het Gebed

" In die dagen ging Hij naar het gebergte om te bidden en bracht de nacht door in gebed tot God." (Lukas 6:12 WV78)

"Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden." (Lukas 6:12 NBV)

Ook Christus achtte het nodig tot Zijn Vader te bidden om kracht te ontvangen. Indien Jezus zelf het noodzakelijk vond om tot Zijn Vader te bidden, hoe zouden wij niet de nood hebben om ook tot Onze Vader te bidden?

Het is van Jehovah, God dat de kracht uit gaat. Laten wij die Geest en Kracht daar gaan zoeken waar ze te vinden is: bij die Ene, de Almachtige God de Vader.

Wijk niet af bij problemen

Gerry Thornewell schreef:

Het is gemakkelijk om God te aanbidden als grote dingen gaan in je leven - als hij eten, vrienden, familie, gezondheid heeft, en gelukkig situaties. Maar de omstandigheden zijn niet altijd aangenaam. Hoe weet u aanbidden God dan? • Wat doe je als God lijkt een miljoen mijl afstand?

In tijden van geestelijke dorheid je geduldig moet vertrouwen op de beloften van God, niet je emoties, en beseffen dat hij neemt je naar een dieper niveau van volwassenheid. Een vriendschap op basis van emotie is ondiep inderdaad.
Dus geen last van problemen. Omstandigheden kan geen verandering in het karakter van God. Gods genade is nog in volle kracht, hij is nog steeds voor u, zelfs als je niet voelen. Bij gebreke van een bevestiging van omstandigheden, Job gehouden op aan Gods Woord. Hij zei: "Ik heb niet afgeweken van de commando's van zijn lippen, ik heb gekoesterde de woorden van zijn mond meer dan mijn dagelijks brood." Job 23:12

 > Engels origineel / English original > Worshipping when everything goes difficult

Create a Free Website