Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Neerslachtigheid op de Proef gesteld

Als wij ons neerslachtig voelen, kunnen wij even ons leven proberen te bekijken van de andere zijde van het kanaal. De munt heeft steeds twee keerzijdes. Een leven kan soms wel uitzichtloos lijken, maar ondertussen maken wij wel deel uit van dat leven. Een leven dat ons ongevraagd in de schoot is gelegd.

De levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft, is de oorsprong van het leven op aarde. “En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens ... Toen schiep God ... alle krioelende levende wezens” (Genesis 1:20,21). “Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen” (Genesis 2:7).

De levende God is de oorsprong van het menselijk leven. “En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen” (Genesis 1:27).

Zelfs de meest geliefde Zoon van de Schepper van al wat leeft, kon niet ontkomen aan moeilijkheden, verdriet en lijden. Hij moest Zijn leven zelfs op een zeer onaangename wijze voelen beëindigen.

Petrus, Jakobus en Johannes hoorden Gods stem toen Jezus van gedaante veranderde. “Zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!” (Mattheüs 17:5). Maar ook dit nam niet weg dat zij eveneens getuigen moesten zijn van de verschrikkelijke dood welke die Beminde Uitverkorene overkwam.

Reeds snel na die verschrikkelijke dood werd er door de overlevenden dankbaar naar die gebeurtenis gekeken, hoe vreemd dit mag lijken.
’Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met onverzwakte hoop, en met liefde voor God en alle mensen Indien gij aldus voorwaarts zult streven, en u in Christus’ woord verheugt, ( . . . ) dan zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven hebben.’ Ging het rond. Al kwamen eveneens verschrikkelijk feiten op hen af, bleven zij hoopvol, en waren zelfs niet bang te sterven voor wat zij geloofden. Velen geloofden dat door hun lijden ook het werk van God in hen en door hen openbaar kon gemaakt worden, en dat zij er versterkt door uit de strijd konden geraken. Zij waren gerustgesteld dat het gehele aardse gebeuren maar een tijdelijk iets was en hadden een vooruitzicht tot een beter leven. Met  de hoop in hun hart konden zij dan ook met een gerust geweten zeggen: “Uw wil geschiede. We zijn dankbaar geweest voor elke dag van ons leven en voor het leven van hen die ons dierbaar is.”

Hoop is vertrouwen op Gods beloften, het geloof dat de gewenste zegeningen als we nu handelen, in de toekomst in vervulling zullen gaan. Abraham ‘heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden.’ Tegen de menselijke rede in vertrouwde hij ‘in de volle zekerheid’ dat God zijn belofte zou nakomen en Abraham en Sara op hun oude dag een kind zou schenken. Beloften zijn waar geworden en worden verder nog in vervulling gebracht.

Vrede in dit leven is gebaseerd op geloof en getuigenis. We kunnen allemaal hoop putten uit onze persoonlijke gebeden en troost putten uit de Schriften. God heeft er voor gezorgd dat eenieder van ons Een Boek Vol Hoop ter hand kan hebben. Door een ultieme Offerdaad en door de priesterschapzegens worden we opgemonterd en gesteund. De onuitputtelijke bron van onze hoop is dat we zoons en dochters van God zijn en dat zijn Zoon, de naar de aarde Gezonden Jezus Christus, ons van de dood gered heeft. Hij heeft verzoening bewerkt voor onze zonden, als wij ons bekeren. In de hof van Getsemane uitte Hij de smartelijke kreet: ‘Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.”

In totale overgave aan God kunnen ook wij hopen dat de Wil van God voor ons ook positief zal aflopen. Dat onze Almachtige Vader ons ook in Zijn handen zal opnemen. Op Hem moeten wij rekenen voor de beste vertroosting. Op Hem moet en al onze verwachtingen gesteld zijn. Hoop spruit ook voort uit rechtstreekse, persoonlijke openbaring, waarop we recht hebben als we het waardig zijn.

De levende God heeft tot de mensen gesproken. De boodschap is in profetische geschriften bewaard, waarin voor ons wijsheid wordt voorgesteld. Eigenmachtige uitlegging van de Schrift wordt niet toegelaten omdat Gods woord een vaste betekenis heeft die de mensen kunnen verstaan. Jermias waarschuwde het volk: “Gij verdraait de woorden van de levende God” (Jeremia 23:36). God zegt hun, “Daarom zie, Ik hef u zeker op en werp u weg” (Jeremia 23:39). Indien wij weigeren naar de levende God te luisteren waarom zou Hij naar ons luisteren?

Petrus spreekt van onkundige en onstandvastige mensen die tot hun eigen verderf de Schriften verdraaien of niet willen begrijpen (2 Petrus 3:16). Wij mogen de woorden van de levende God niet verdraaien. Wij buigen ons hoofd wanneer wij in gebed tot God spreken. Wij dienen nog meer eerbied te hebben wanneer God tot ons spreekt, wanneer de heilige Schrift wordt voorgelezen. Door bewust te zijn van onze drijfveren worden moeilijkheden makkelijk draagbaar. Het geeft ons de mogelijkheid om onmogelijkheden in mogelijkheden te veranderen. Het geeft ons de kracht om in de tegenstroom verder vooruit te zwemmen.

Door het levende woord zullen wij geoordeeld worden. “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen” (Hebreeën 4:12,13).

De levende God heeft Zich in de persoon van Zijn Zoon, Jezus Christus, geopenbaard. “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen” (Johannes 1:18). De belijdenis van Petrus is de belijdenis van alle christenen: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” (Mattheüs 16:16). “Wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods” (Johannes 6:69). Daarin kan hun beloning liggen als zij dat geloof ook werkelijk waar maken en ondersteunen of bewijzen met hun werken, door zich te richten op het Geestelijk Voedsel. Met de erkenning van het Lam van God en de waarde die wij daar aan hechten zullen wij de moed kunnen vinden om alle ons overkomende moeilijkheden te overwinnen. Want Hij is de Beloofde Vertolker van de Beloften.

 

Door Christus kunnen zowel Joden als niet-joden “zonen van de levende God” worden (Romeinen 9:26 // Hosea 1:10). Wij hebben onze hoop op de levende God gevestigd, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen (1 Timoteüs 4:10). Wij vertrouwen niet op onzekere rijkdom, “doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft” (1 Timoteüs 6:17). Het bloed van Christus reinigt ons bewustzijn van dode werken “om de levende God te dienen” (Hebreeën 9:14).

Elke dag opnieuw lijkt het dat wij weerom op de proef gesteld worden. Telkenmale worden wij geconfronteerd met weer andere moeilijkheden. Soms lijkt er wel geen einde aan te komen. Nochtans moeten wij volharden, dag in dag uit. Paulus heeft geschreven: “Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus” (Filippenzen 3:12 t/m 14).

Alle dagen moeten wij onze tijd nuttig gebruiken. Iedere gelegenheid moeten wij grijpen. “Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad” (Efeziërs 5:15,16). “Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven” (Kolossenzen 4:5,6).

Voor “u de gelegenheid ten nutte makende” staat letterlijk in het Grieks: “de tijd opkopende”, wat wil zeggen dat wij onze tijd zo goed mogelijk moeten besteden. Hierin moeten wij wijs zijn, niet dwaas. Wij moeten onze tijd besteden aan voorbereidingen om ons geloof op een welsprekende wijze te kunnen verdedigen en verder het Goede Nieuws te verkondigen. Door de verspreiding van de geloofsgedachte kunnen meer mensen tot de vredesgedachte komen en werken aan een betere wereld, met Verlossing voor Gods Volk.

Jezus is de Enige die ons van de vloek van de zonde kan verlossen. De wet van Mozes was op zichzelf wel goed, maar heeft geen redding gebracht doordat niemand de wet heeft onderhouden.

“Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed” (Romeinen 3:21-25).

Onze zonden scheiden ons van God. De dood hebben wij verdiend. God is echter genadig en heeft ons verlossing geschonken.

Volgens het Oude Verbond was een gehangene door God vervloekt: “Wanneer iemand een zonde begaat, waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht en gij hangt hem aan een paal, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven, want een gehangene is door God vervloekt” (Deuteronomium 21:22,23).

Wegens onze zonden liggen wij onder de vloek. Maar Iemand heeft onze vloek op Zich genomen: “Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof” (Galaten 3:10-14).

Stellen wij ons vertrouwen op Hem die onze zonden in zijn lichaam op het hout heeft gebracht (1 Petrus 2:24), dan ontvangen wij de zegen.

Het Bloed van Christus was het enige dat ons kon reinigen en stelt christenen in staat “de tempel van de levende God” te zijn (2 Korintiërs 6:16).

Wij zijn “in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid” (1 Timoteüs 3:15).

Wij hebben “het zegel van de levende God” (Openbaring 7:2). Hij heeft “zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven (2 Korintiërs 1:22). Wij zijn “verzegeld met de Heilige Geest der belofte” (Efeziërs 1:13). “En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing” (Efeziërs 4:30).

“Gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen” (Hebreeën 12:22,23).

Wij dienen de levende en waarachtige God, de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft ons naar Zijn eigen beeld geschapen en wij, zoals de Psalmist, verlangen naar onze Vader. “Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God” (Psalm 42:3). “Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God” (Psalm 84:3).

Heden kan de redding ook aan uw huis geschonken worden, indien u de Heer met blijdschap ontvangt. Laat u niet overweldigen door de zonden van het verleden. Jezus kan u bevrijden. Stel het niet uit tot morgen. Maak zelf de keuze. Nu is het de gunstige tijd. Nu is het de dag van heil.

Niemand sterft gisteren en niemand sterft morgen. Wanneer wij sterven, sterven wij vandaag. Jezus stierf voor de zonden van beide mannen die met Hem werden gekruisigd, net als Hij voor onze zonden is gestorven. Aan één van die mannen kon Jezus zeggen: “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 23:43).

Wij moeten met Christus sterven, en voor Christus leven, iedere dag, om ook die woorden te mogen horen op onze laatste vandaag. De angst voor pijn en dood moeten wij opzij zetten door neit meer te vrezen en door te beseffen van ons geboden is

Indien wij in Christus geloven als de Zoon van God, die voor onze zonden is gestorven, die begraven werd, en die de derde dag is verrezen, en indien wij ons afwenden van onze zonden, kunnen wij met Christus sterven door met Hem begraven te zijn in de doop. “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn” (Romeinen 6:3 t/m 6).

 Wordt u een Wederhoper of zou u graag een Navolger van Christus worden? Welk doel wil u voor ogen stellen en op welke dag van de toekomst wenst u nog te wachten? 

 Nu is het de gunstige tijd. Nu is het de dag van heil. U kan vandaag nog tot Christus gedoopt worden. U kan wedergeboren worden uit water en Geest (Johannes 3:3 t/m 6). U kan vandaag beginnen, God iedere dag te dienen.

 

 -      In dit artikel is ook gebruik gemaakt van teksten van  Roy Davison uit het The Old Paths Archive (http://www.oldpaths.com)


Negatieve gedachten de baas zijn

Er is maar één positieve gedachte nodig
om een legioen negatieve gedachten de baas te zijn.

'Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds, van al uw werken gewagen en uw daden overdenken.'

Psalm 77:11-12

Omarm het positieve

Doe het negatieve weg… en omarm het positieve.

'Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen... weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend...'

Efeze 4:31-32

Herinner dat er een licht is in de volgende dag

"Iedere keer dat we naar beneden kijken, langs een donkere eenzame nacht, herinner dat er een licht is in de volgende dag. Wanneer je 7 keer valt sta 8 keer op. Kijk nooit naar beneden, blijf je hoofd altijd omhoog steken en kijk naar wat je hebt en doe er het beste mee! "
--- --- Auteur Onbekend Ingediend door Osbel Barrera --- Texas
Voor iedereen die te neer geslagen voelt van hetzij over werk of liefde of gewoon algemeen van het leven.

"De kunst van het gelukkig zijn is tevreden te zijn met wat je hebt."
--- Geschreven in 2009 door Ranbeer H. --- India
Als mens zijn we nooit tevreden. Er is veel jaloezie, houding en conflicten tussen personen vanwege de verschillen in status / posities die ze niet gemeen hebben. Dit gaf me een gedacht dat het moment dat ik het gevoel wat ik heb voor mij genoeg is, dan zal ik me gelukkig voelen. Met deze, schreef ik het bovenstaande citaat.
Ranbeer H.

Heer geef mij een positieve kijk op het leven en laat mij de moeilijkheden overwinnen.
Maak ook dat ik anderen de goede kanten van dit leven kan laten zien en dat wij dan samen kunnen uit kijken naar een beter leven in uw Koninkrijk.

Het leven waard vinden

"Verwacht niet het leven waard te vinden te leven, maak het op die manier."

Falen of succes hebben

"Denk niet dat je alleen bent. Er zijn twee schaduwen die je volgen: falen en succes. Nu is het aan jou om te beslissen welkeen je vriend zal zijn!"

Verschil in het leven

"Het leven is niet wat het behoort te zijn. Maar wat het is. De manier waarop u ermee omgaat is wat het verschil maakt ."
--- Virginia Satir

Taken in de dag

Voltooi elke dag en laat het ermee gedaan zijn. Je hebt gedaan wat je kon. Sommige blunders en ongerijmdheden zijn zonder twijfel er in geslopen; vergeet ze zo snel als je kunt. Morgen is een nieuwe dag begin die goed en sereen en met een te hoge geest om te worden bezwaard met uw oude onzin. -Ralph Waldo Emerson

Na eenmaal besloten te hebben om een bepaalde taak te bereiken, bereik het op alle kosten van verveling en afkeer. De winst in het zelfvertrouwen van een vermoeiende arbeid verricht is immens. -Thomas A. Bennett

Probeer het beste te bereiken in je leven maar houd steeds rekening met anderen in de wijze waarop je je doel wilt bereiken, zodat je niemand kwetst of slechts aan doet.

Moment van Benauwdheid

“Als gij u zwak toont op de dag van de benauwenis, is uw kracht maar gering.” (Spreuken 24:10 WV78)

Als jij je slap betoont wanneer jij het benauwd krijgt of door de knieën gaat wanneer het erop aan komt, dan blijkt je kracht tekort te schieten.

Help is beschikbaar en wanneer je onder vuur ligt of je een moeilijkheid voor ligt, zal je niet mogen terugdeinzen om hulp te zoeken. Ontgoocheling kan de onkreukbaarheid een enorme deuk geven. Om dit gevaar op te heffen is er God die boven alles en iedereen staat. Hij is de enige die elk gevaar kan neutraliseren. Ook kan Hij ons helpers sturen om ons wegwijs te maken en ons veilig door het moeras te leiden.

Wij moeten ons sterk tonen in de velerlei beproevingen die op ons afkomen en God kan ons helpen die meester te blijven.

Tegenslag

Nou, dat is toch een onderwerp waar we allemaal als ervaringsdeskundige over kunnen meepraten. Immers, wie heeft er nou nog nooit een fikse tegenvaller moeten incasseren? Of is er soms één mensenleven waar teleurstellingen aan voorbij gaan?
Welnee!
We wisselen elkaar af in het ondergaan er van en – als het goed is – helpen we elkaar er door heen. Gelukkig ís het vaak “goed”.
Staan we dan achter zo’n periode, och, dan denken we er nog eens aan terug: ja, het was een vervelende tijd. Maar omdat we er verder goed doorheen zijn gekomen, stoppen we de ervaringen weg en speelt het hele gebeuren geen (grote) rol meer in ons leven.

Gaat het niet meestal op een dergelijke manier?
Toch is het natuurlijk niet zomaar dat ik het hier aan de orde stel.
Want heb je er wel eens over nagedacht over het feit dat er gevolgen zouden kunnen zijn van die teleurstellende uitslag? Of van tegenvallende resultaten?
Nee, ik bedoel niet de gevolgen die je onmiddellijk ziet en incasseren moet.
Juist niet. Dat zijn gevolgen. moeiten misschien, waar je mee moet leren omgaan of die je een plek mag leren geven.
Ik heb het hier veel meer over gevolgen op langere termijn. Hoe vaak zie je niet op een wat langere termijn iets gebeuren of ontwikkelen wat ogenschijnlijk niets te maken heeft met dat wat jou zo teleurstelde of tegenviel, maar wat bij nader inzien er een regelrecht gevolg van is?

Een tijd geleden las ik in een blad daar een treffend voorbeeld van:
Sean was de enige overlevende van een schipbreuk. Hij spoelde aan op een klein, onbewoond eiland.
Vurig bad hij tot God om redding. Hij verwachtte het helemaal van Hem.
Elke dag speurde hij de horizon om te zien of er hulp zou komen. Hoe zou God dat gaan doen?
Maar helaas:ook iedere avond kroop hij teleurgesteld in het struikgewas waar hij een soort slaapplek had gemaakt, terug. Er was wéér niets of niemand te zien geweest. Uitgeput als hij was viel hij in slaap, om de volgende ochtend met hernieuwde hoop tot God te bidden en Hem te smeken om uitredding.

Na verloop van tijd slaagde Sean er in een klein hutje te bouwen van het drijfhout dat aanspoelde op het eiland, om zichzelf te beschermen tegen de elementen en om zijn schaarse bezittingen op te bergen. Dat was in elk geval beter dan de geïmproviseerde slaapplek in het struikgewas.
Ook leerde hij hoe hij wat voedsel kon vinden en klaarmaken. Hij keek het voornamelijk af van de dieren, en hij was er een groot deel van de dag druk mee.

Op een dag waarop het weer erg slecht was en hij dus verder dan ooit moest dwalen om aan voedsel te komen, kwam hij thuis en ontdekte tot zijn verbijstering dat zijn kleine hutje in vlammen was opgegaan. De bliksem had zijn werk gedaan! Een grote rookwolk steeg op naar de hemel, er was niets meer van zijn zo kunstig gebouwde hutje over.
Dit was een ramp – nu had hij echt alles verloren. Geslagen met stomheid en verdriet balde hij zijn vuisten naar God: "Hoe kon U mij dit aandoen!"
Zijn enige hoop en verwachting was helemaal de bodem ingeslagen.
Hij hád toch op God vertrouwd?
Hij hád Hem toch aangeroepen in zijn nood?
Waar wás God nu dan?

Wanhopig viel hij in slaap.
De volgende ochtend vroeg werd hij wakker van het geluid van een naderend schip. Verwonderd liep Sean er naar toe en zag hoe er een kleine sloep vanaf het schip in zee werd getakeld en hoe er mensen naar hem toe kwamen varen… Wat kwamen zíj doen?

“We komen je redden”, riepen ze Sean al van verre toe.
“Redden? Hoe wisten jullie nou dat ik hier was?", vroeg hij verward aan de mannen.
" Dat is niet zo moeilijk: je gaf toch een rooksignaal?", was het antwoord.

Sean was helemaal overdonderd. De mannen kwamen hem redden omdat ze het rooksignaal hadden gezien…
En hij was juist helemaal in zak en as omdat zijn hutje was afgebrand en hij nou helemaal niets meer had…


Raak je, net als ik, soms zo makkelijk ontmoedigd als dingen tegenzitten en maar blijven tegenzitten?
Door een verhaal als dit weet ik echter weer heel goed dat ik nóóit de moed hoef op te geven. God is áltijd aan het werk in mijn leven, in jóuw leven, in ons leven. Zelfs in tijden van pijn en lijden.
Laten we dit bemoedigende beeld in onze geest vasthouden: als jouw (mijn) kleine hut tot de grond afbrandt, is het misschien een rooksignaal voor Gods genade.


Ik mag me élke dag, élk uur, élke seconde realiseren dat mijn ónmogelijkheden, Góds mogelijkheden zijn.
Hij heeft een positief antwoord – altijd in lijn met zijn plan voor mijn leven - op dat wat in mijn leven zo negatief verloopt of ontwikkelt.
Psalm 120:1 zegt: In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord.

En in psalm 138: 3 staan deze woorden: Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.


Nog één opmerking: God antwoordt éér ik roep…
In Jesaja 65:24 staat:
En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen;
terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.

Jij zegt: "Het is onmogelijk." - God zegt: "Alles is mogelijk." (Lukas 18:27)
Jij zegt: "Ik ben te moe." - God zegt: "Ik zal je rust geven" (Matt. 11:28)
Jij zegt: "Niemand houdt écht van me." - God zegt: "Ik houd van je." (Joh. 3:16, Joh. 13:34)
Jij zegt: "Ik kan niet meer..." - God zegt: "Mijn genade is genoeg." (2 Kor. 12:9)
Jij zegt: "Ik weet niet wat ik doen moet." - God zegt: "Ik leid je stap voor stap." (Spr. 3:5-6)
Jij zegt: "Ik kan het niet." - God zegt: "In Mij kun je alles." (Fil. 4:13)
Jij zegt: "Het is het niet waard." - God zegt: "Het zal het waard zijn." (Rom. 8:28)
Jij zegt: "Ik kan mezelf niet vergeven." - God zegt: "Ik vergeef je." (1 Joh. 1:9, Rom. 8:1)
Jij zegt: "Ik red het niet." - God zegt: "Ik zal in al je behoeften voorzien." (Fil. 4:19)
Jij zegt: "Ik ben bang." - God zegt: "Ik heb je geen geest van angst gegeven." (2 Tim. 1:7)
Jij zegt: "Ik ben niet slim genoeg." - God zegt: "Ik zal je wijsheid geven." (1 Kor. 1:30)
Jij zegt: "Ik voel me alleen." - God zegt: "Ik zal je nooit begeven of verlaten." (Hebr. 13:5)

Ingrijpende gebeurtenissen

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.

Romeinen 8:37

Ik ben overwinnaar
Er kan in ons leven heel veel gebeuren waardoor we ons uit het lood geslagen voelen. We ervaren tegenslagen, verliezen geliefden, raken teleurgesteld in mensen, worden ziek of we falen. Allemaal ingrijpende gebeurtenissen. En soms denk je dat je daarin God kwijt bent geraakt of dat God jou op een of andere manier is kwijtgeraakt. Dat is de aanvechting. Dat is de donkere nacht van de ziel. Paulus weet er van mee te praten. Maar hij kijkt er bovenuit en hij kan dat vanwege de liefde van Jezus die hem heeft overweldigd. En zo kunnen ook wij temidden van aanvechting en verlies toch geloven en het hardop zeggen: Wij zegevieren in dit alles! Wij zijn meer dan overwinnaars! In Jezus' naam!

Positivisme

"U moet niet toestaan dat je voor een enkel ogenblik vertoeft op elke vorm van negatief denken."
Emmet Fox

"Positief iets is beter dan het negatieve niets."
Elbert Hubbard

Het aannemen van de juiste houding kan een negatieve stress in een positieve ervaring veranderen. "
Dr. Hans Selye

"Positief denken laat je alles beter doen dan negatief denken zal."
Zig Ziglar

"Je kunt doen wat je denkt dat je kunt. Deze kennis is letterlijk het geschenk van de goden, want er doorheen kunt u elk menselijk probleem lossen. Het moet van u een ongeneeslijke optimist maken. Het is de open deur."
Robert Collier

Wil u iemand hebben om mee te praten

Het is een verkeerde gedachte dat wij er alleen voor staan of dat het een zwakte zou zijn als wij het niet alleen kunnen roooien. Het getuigt echter van sterkte om iets aan je neerslachtigheid of aan je problemen te willen doen.Indien je wenst kunnen wij u verder helpen en begeleiden. Neem gerust contact met ons op.

God is God voor hen die op Hem hopen

Overweging

BIJBELVERS:
"Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht."
- Klaagliederen 3:25

OVERDENKING:
Deze herinnering aan de waarheid komt vanuit de as van de verwoesting van Jeruzalem en van de ramp dat het volk van God trof vanwege hun herhaalde ongehoorzaamheid. Zij die geduldig wachten, die blijven hopen, zullen in de Heer vinden wat hun ziel werkelijk nodig heeft!

GEBED:
Geef mij geduld en geloof, God, voor de tijden wanneer het leven hard is en alles lijkt tegen te zitten. Ik geloof dat u goed bent voor zij die volharden, die geduldig wachten in hoop op uw machtige verlossing. Vader, geef me elke dag zulk een kracht want ik wil niet alleen uw zegen ontvangen, maar ik wil u ook eer brengen. In de naam van uw Zoon, Jezus, bid ik. Amen.

English > God is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him

Zwak, vermoeid, verontrust


"Ben je zwak? Vermoeid? Verward? Verontrust? Druk?

Hoe is uw relatie met God?
Is het op haar plaats van haar prioriteit?
Ik denk dat hoe groter de druk,
hoe groter uw behoefte voor tijd alleen met hem is. "
- Kay Arthur

"Wees bang voor niets,
maar in alles door gebed en smeekbede,
met dankzegging,
Laat uw aanvragen bekend gemaakt worden aan God. "
Filippenzen 4:6

Niettegenstaande mijn zorgen weet ik dat ik niet bang hoef te zijn,
daar ik U kan vertrouwen, mijn God.
Sta mij nabij en begeleidt mij in mijn verdere leven.
Op u blijf ik hopen mijn God, ontgoochel mij niet.


English version > Are you weak? Weary? Confused? Troubled? Pressured?

Create a Free Website