Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Fysische en emotionele Pijn

Lichamelijke beperkingen krijgen ons soms tot lastige buien.Wij kunnen ons erg enerveren als ons lichaam niet at gene wil doen wat wij het willen laten doen. De lichaamsbeperking kan ons boos maken;
 
Anderzijds weten velen niet hoe zij moeten reageren als zij iemand met een handicap tegen komen. De huidige maatschappij verstopt steeds de minder validen. Een confrontatie met iemand die lichaamsbeperkingen heeft is liefst niet gewenst.
 
Weinigen beseffen dat fysische en emotionele pijn gebruikt kan worden voor Gods glorie.
Liefst zien wij ons zelf zo vlug mogelijk genezen. Iedereen hoopt zo vlug mogelijk van zijn gebreken verlost te zijn en rekent op de medische wetenschap. Hoe veel mensen zouden zich trouwens werkelijk durven beroepen op God, en Hem aanschouwen als de enige Redder. God is trouwens de énige die ons volledig beter kan maken. Hij is dé énige die ons volmaakt kan maken. De Psalmist durfde zijn hoop volledig op God leggen, maar waar staat de mens van de zó ontwikkelde wereld. Omgeven door zo veel luxe en genotsmiddelen, verdrinkt hij soms in de wereld van geneugten. Al die rijkdom zal ons echter niet gelukkig maken en kan ons ook niet ontdoen van pijn en zorgen.
Waar ligt het hart van de mensen?
C.S. Lewis schreef: "Pijn is Gods megafoon om de dove wereld wakker te schudden."
 
Pijn herinnert er ons aan dat wij slechts vreemdelingen zijn die langs deze wereld lopen om naar een wereld toe te gaan waar geen pijn of geween zal zijn.“want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.’” (Openbaring 7:17 WV78)
 
De bedoeling van dit huidige aardse leven is niet zo zeer om comfortabel te zijn. doorheen dit leven zullen wij allerlei beproevingen moeten ondergaan. wij zullen tegen verschillende keuzes moeten opkijken, welke zullen gaan bepalen wie wij zullen worden.
 
Durven wij in alle ootmoed tot God keren en onze moeilijkheden voor Hem voor leggen? Geef je pijnen en smarten aan God voor heling.
 
“(42:12) Wat buigt ge u neer, mijn ziel, wat zijt ge ontrust in mij? Stel gij op God uw hoop: eenmaal loof ik Hem weer die mij bevrijdt - mijn God.” (Psalmen 42:11 WV78)
 
God verstaat je innerlijke moeilijkheden en pijnen. Indien je Hem in het duister vertrouwt mag je er op aan dat Hij je niet vruchteloos zal achter laten.
 
Geloof in god zal de strijd doven. Vertrouwen in God zal al de redenen tot woede weg nemen.

Pijn onderuit geraken

“Wil God mij doden, ik ga Hem niet uit de weg, ik blijf mij verdedigen recht in zijn gezicht.” (Job 13:15 WV78)
 
Toen wij kleine kinderen waren konden onze ouders niet genoeg redenen geven waarom wij iets moesten doen. Zij zeiden het ons echter niet in die tijd, want vaders wil was wet. wij hadden geen keus  en geen mogelijkheid om het in vraag te stellen.
Vandaag mogen kinderen hun ouders wel de redenen vragen en zullen zij deze ook meestal wel vermelden.
Ook vandaag zullen vele kinderen nog vinden dat zij onheus behandeld worden. Later zullen zij eveneens inzien dat hun ouders zo geen potentatische domkoppen waren.
 
Jehovah, onze God, heeft redenen voor alles wat Hij doet. Zelfs al kan het zijn dat de redenen die ons aanbelangen ons niet bevredigen kunnen zij wel bepaald ook ten beste zijn voor ons in Gods plan. Soms vertelt God ons niet het waarom omdat Hij weet dat wij er slecht gehumeurd zouden om zijn. Hij werkt volgens hetgeen wij volgens Hem horen te kennen of te weten.
 
In plaats van ons te concentreren op wat er fout lijkt te gaan, zouden wij beter kunnen uitkijken hoe wij uit dat slechte kunnen onderuit geraken. Alsook zouden wij het vertrouwen moeten krijgen en er in moeten geloven dat wat er ook gebeurd God ons steeds nabij is en dat Hij werkt voor ons ten goede.
 
Jehovah laat ons niet meer pijn dragen dan wij aan kunnen en Hij verzekert er ons van dat wij bij Hem terecht kunnen voor troost.
“Die uitgeput waren, verkwik Ik, Ik les de dorst van hen die versmachten.” (Jeremia 31:25 WV78)
God heeft ons ook een voorbeeld gegeven en een Vertrooster in wie wij een menselijk evenbeeld kunnen vinden tot ondersteuning van het verdragen van ons lijden.
Jezus die wist hoe Zijn Vader ten volle was moet ons als voorbeeld dienen, maar kan ons ook troost brengen. via Jezus kunnen wij ook ons lijden overwinnen. Jezus heeft het lijden voor ons zelfs vrijwillig op genomen om god en ons te dienen. (Mattheus 20:25-28) Zijn dienaarschap is blijvend en Hij is bereid ons verder te helpen, ook al is Hij niet meer van deze wereld in concreto. door nar Zijn Getuigenis te luisteren en Zijn leven te bewonderen en in ons op te nemen zullen wij ook de rust kunnen vinden die het lijden ons verhindert. Christus geeft ons de rust in hart en ziel als wij ons overgeven aan zijn leer. Niettegenstaande dat wij een 'kruis' zullen moeten opnemen als wij Hem willen volgen zal die last ons niet tot last zijn. Integendeel zal het ons reden tot leven geven.
 
Christus leert ons met God te leven, en zodra Jehovah volledig deel uit maakt van ons leven zullen wij ook een goddelijk leven kunnen genieten, en zal ons niets tijdelijks kunnen deren, want wij hebben hoop voor meer en beter.
 
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’” (Mattheus 11:28-30 WV78)
 
“Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: ‘Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij;” (Johannes 7:37 WV78)

Niet weerhouden door Beperkingen

Laat u niet weerhouden door uw beperkingen.

'Toen zeide Mozes tot de Here: Och Here, ik ben geen man van het woord… want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven… ben Ik het niet, de Here? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet. Maar hij zeide: … zend toch iemand anders…'

Exodus 4:10-13

Pijn en Verzoeking

Velen van ons worden regelmatig beproefd door pijnen.
Wij kunnen er tegen aan zien als dat zij ons kunnen neerhalen, maar ook dat zij ons de verplichting geven er tegen aan te gaan.
Door weerstand te bieden aan die pijnen kunnen wij ons sterken.
 
Zij die een chronische ziekte hebben kunnen opkijken naar de Zoon van God, en er even bij stil staan hoe deze moet geleden hebben als Hij aan het stuk hout werd genageld.
Wat is ons verdriet in vergelijking met het verdriet God de Vader moet gehad hebben, bij het zien van hoe de mens met Zijn Schepping om ging, hoe het Zijn Zoon verging, en hoe blind velen bleven na die mooie offerdaad van Jezus Christus.
Maar God is goedwillend en blijft achter ons staan in al onze zwakheden en tekortkomingen. Wij zullen er van overtuigd moeten geraken dat er een beloning zal zijn aan het eind van de weg. Ja, die is er. Voor de volhouders is er het mooie vooruitzicht van het eeuwig leven. Een leven vol vreugde en zonder pijn.

Iemands Pijn Stelpen

Geluk is:
iemands hand kunnen vasthouden…
iemands pijn kunnen stelpen…
en dat vol liefde morgen opnieuw doen.
 
'Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God, en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.'

1 Johannes 4:7

Paniek

Bent u wel eens geconfronteerd geworden met situaties waar u het erg benauwd kreeg?

Of bracht Verwarring aanleiding om tot een gevoel van paniek te komen?
Had u wel eens zulk een dichtgeknepen gevoel in uw keel, of benauwdheid op de borst- adem tekort?
Of ging je hart wel eens als een razende te keer?  Daverde het hart met een tintelingsgevoel?
Voelde je je plots zo warm worden? Kwam er een hete vloed die door golven van ongerustheid werden gevolgd?

Wie wordt er nu en dan eens niet geconfronteerd met zorgen? Maar bevingen je ook wel eens obsessieve zorgen en ongewenste gedachten?

Heb jij ook wel eens zulk een moment gehad dat je voelde niet verbonden te zijn met wat er rondom jou gebeurde?
Werd je overweldigt door angst zelfs zodanig dat de ongerustheid u over de rand van de afgrond zou kunnen duwen?

Deze en andere gelijkaardige ongemakkelijke gevoelens zijn alle ook gekend als paniek waarschuwingen. Maar ook al kunnen wij er mee in aanraking komen, hoeven zij ons niet omver te werpen. Wij hebben van de Schepper middelen gekregen om zulke angsten meester te zijn. Wij mogen ze gerust hebben. Wij mogen met momenten zwak zijn. Maar wij moeten bewust zijn van onze zwakheden en van onze beperktheden.

Indien wij onze beperktheden willen durven aanvaarden is God ons nabij om ons door de moeilijkheden van dit leven te loodsen.

God heeft ook mensen gaven gegeven om ons bij moeilijkheden te helpen, en zo zijn er bepaalde organisaties die hulp kunnen verlenen bij bepaalde angsten. Tot deze kunnen wij ons dan gerust richten. Verder is onze grootste helper God. Tot Hem kunnen wij bidden in in zijn Woord kunnen wij oplossingen vinden om deze gedachten in ons hoofd de baas te kunnen zijn.


Lees ook meer in het Engels en vindt er een doorverwijzing tot een hulpvoorziening: Break The Fear Of Having Another Panic Attack

Create a Free Website