Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Ruzie

Onenigheid

Omtrent de onenigheid tussen mensen, zelfs broeders en zusters of ouders is het zo dat door een andere richting uit te gaan er onenigheid en dus ook ruzie kan ontstaan. Het is dan niet door God dat die ruzie ontstaat, maar door mensen die bepaalde situaties niet aan kunnen of zelf niet vredevol kunnen oplossen. De wereld die zich verzet heeft tegen God zal het ook niet licht op nemen als iemand wel voor God kiest en zal zich daar tegenover verzetten. De strijd komt dan van de andere partij, want de Christen zou moeten pacifist blijven en door het goede voorbeeld de ander proberen te winnen. Daarom is het belangrijk hoe wij reageren en welk beeld wij naar anderen oproepen.

Geruzie onder partners

Huwelijkspartners die van liefde en achting blijk geven, zullen niet elk meningsverschil als een groot probleem beschouwen. Zij zullen hun best doen om niet „bitter toornig” op elkaar te zijn (Kolossenzen 3:19). Beiden dienen te bedenken dat ’een zacht antwoord woede afkeert’ (Spreuken 15:1). Pas ervoor op een partner die zijn of haar diepste gevoelens uitstort, te kleineren of te veroordelen. Beschouw zulke uitingen veeleer als een gelegenheid om te weten te komen hoe de ander denkt. Tracht samen geschillen op te lossen en tot een eensgezind besluit te komen.

Het is uitermate belangrijk dat degenen die een gelukkig huwelijk willen hebben, ’hun geest in bedwang houden’, zelfbeheersing oefenen. Toegeven aan verwoestende emoties, zoals woede of immorele begeerte, zal een schade aanrichten die pas na jaren volledig hersteld is — zo ze al te herstellen is.

Goede communicatie is belangrijk om de betrekkingen van een echtpaar, alsook om de verhoudingen tussen ouders en kinderen, goed te laten verlopen. Zelfzucht en gebrek aan zelfbeheersing kan de meest intieme relatie in een huwelijk ernstig schaden. Open communicatie, gepaard aan geduld, is van essentieel belang.

Onzelfzuchtigheid en het welzijn van de ander op het oog hebben is belangrijk. In het gezin hoort „een ieder niet zijn eigen voordeel [te] zoeken, maar dat van de ander”. — (1 Korinthiërs 7:3-5; 10:24).

Vanzelfsprekend zal elk huwelijk zijn ups en downs hebben. Maar wanneer huwelijkspartners zich onderwerpen aan Jehovah’s denkwijze, zoals die in de bijbel wordt onthuld, en hun relatie baseren op door beginselen geleide liefde en achting, kunnen zij erop vertrouwen dat hun huwelijk duurzaam en gelukkig zal zijn. Aldus zullen zij niet alleen elkaar eren maar ook de Insteller van het huwelijk, Jehovah God.

Ontdoen van ruzie

“Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt; anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen.” (Mattheus 5:25 WV78)

Wij mogen er geen gras over laten groeien indien wij een geschil met iemand hebben of als wij boos op iemand zijn.

Wij moeten ons haasten het eens te worden met uw tegenpartij. Indien met kwaad is op iemand kan men het proberen het onder elkaar af te handelen. Soms gaat de ruzie verder en worden er anderen bij betrokken, maar zo ver zou het niet mogen komen. Vooraleer wij er anderen bij betrekken zouden wij welgezind [jegens] de wederpartij moeten hebben proberen tot een verzoening te komen.

Wij zijn best ons zelf reeds vlug te beoordelen en na te gaan of onze woede wel verantwoord is naar de feiten. Onze zelftrots moeten wij durven op zij te zetten om toch maar niet ons gelijk te willen halen. Alsook moeten wij alle kansen overboord gooien die ons in conflict zouden kunnen brengen met anderen. Zo moeten wij zorgen dat problemen van het werk bijvoorbeeld niet mee gedragen worden tot thuis om ons op een verkeerde wijze te doen reageren op een ogenblik dat er daar iets verkeerd gaat.

Indien iemand of iets ons heeft lastig gevallen of heeft geërgerd moeten wij het van ons kunnen afzetten.

“Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.’” (Johannes 3:19-21 WV78)

Beter kunnen wij eens denken aan Christus en zijn lijden dat Hij heeft moeten doorstaan voor ons. Wat zijn onze moeilijkheden daar tegenover?

Om de opgekropte frustraties en woede de baas te kunnen zijn en er oplossingen voor te vinden kunnen wij ons best tot God wenden.

“Op die dag zult gij bidden in mijn Naam; het is niet nodig te zeggen dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn, want de Vader zelf heeft u lief omdat gij Mij lief hebt en gelooft dat Ik van God ben uitgegaan.” (Johannes 16:26-27 WV78)

Door onze ogen op God te richten zullen wij onze woede kunnen opheffen.

Dagelijks ondergaan wij beproevingen. Als wij dan naar anderen kijken lijkt het hen allemaal zo mooi voor de wind te gaan. Maar dat is dikwijls mooi schijn. Wij weten niet echt wat er met hen gebeurt (gisteren niet, vandaag en morgen niet).

Opvallend is wel dat diegenen die God zoeken het meest beproefd lijken in deze luxueuze materialistische wereld. Dikwijls horen wij dat diegenen die beslissingen gaan nemen over hun geloof ook daadwerkelijk rond die periode meer beproevingen krijgen. Van alles lijkt er dan wel verkeerd te gaan. Tot het ongelofelijke toe.

Anderen denken dat als zij eens gedoopt zijn ze zich herboren christen kunnen noemen en vrij van kopzorgen gaan zijn. Daar slaan ze dan de bal mis door dat zij verkeerde verwachtingen hebben. Het is wel zo dat als wij onze keuze voor Christus en voor God gedaan hebben wij er zeker van mogen zijn dat wij extra bescherming genieten en dat wij ook door onze Christelijke houding veel bekommernissen kunnen ontlopen.

Als mens blijven wij echter steeds onderhevig aan onze stemmingen. Buitenstaanders gaan daar ook steeds lustig blijven op inspelen. Wetende dat je een herboren christen ben zal men daar ook gebruik van maken en je op de proef stellen.

“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden.” (Mattheus 10:22 WV78)

Ook blijven wij vast zitten aan onze lichamelijke beperkingen die ook gemoedstoestanden zullen oproepen. Frustraties en woede wegens onze tekortkomingen zullen ons blijven kwellen, tenzij wij ze volledig naast ons kunnen neerleggen.

Wij moeten ons zelf leren bij de kraag te nemen en het leven voor ogen zien met al haar moeilijkheden en gebreken. Door te beseffen dat het maar een tijdelijke toestand is waar wij verder weinig zelf aan zullen kunnen veranderen, gaan wij er ook anders tegenover kunnen staan.

Met het besef dat onze klein bijdrage toch ook kleine positieve vuurvonkjes kunnen zijn, gaan wij mee van dat licht kunnen genieten, indien wij het ook afvuren. Vuurwerk dat opgesloten blijft in zijn verpakking zal geen schoonheid kunnen oproepen.

De opgekropte woede die wij jaren in ons hebben laten groeien, moeten wij laten knallen in positieve gedachten, liefdevolle gebaren en door onze hoop op het komende Koninkrijk van God.

Het Christelijk leven is een van spirituele moed. Het geestelijk aandurven en het doorzetten om dit tijdelijk aardse leven zo goed en zo kwaad als wij kunnen positief te laten verlopen.

door te beseffen dat wij niet met alles zo maar tevreden moeten zijn en dat wij niet zo maar iedereen over ons heen moeten laten walsen, kunnen wij door onze christelijke zelfbeheersing proberen op een zachtaardige manier uiting te geven van onze boosheid. de woede hoeft dan niet te resulteren in een woede uitbarsting.

“met het eeuwige leven hen die door standvastig het goede te doen streven naar onvergankelijke heerlijkheid en eer,” (Romeinen 2:7 WV78)

“Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,” (Romeinen 5:3 WV78)

“Wat ge nodig hebt is volharding, om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen.” (Hebreeën 10:36 WV78)

“want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt.” (Jakobus 1:3 WV78)

“de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met godsvrucht,” (2 Petrus 1:6 WV78)

“Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.” (Lukas 21:19 WV78)

„Een kalm hart is het leven van het vleselijke organisme, maar jaloezie is verrotting voor de beenderen” (Spreuken 14:30; 17:22).

De bijbel gaf de verstandige raad: „Laat af van toorn en laat de woede varen”, en „Haast u niet in uw geest om geërgerd [of „toornig”, Luther-vertaling] te raken.” — (Psalm 37:8; Prediker 7:9).

De bijbel bevat ook zinnige adviezen om woede te beheersen. In Spreuken 19:11 staat bijvoorbeeld: „Het inzicht van een mens vertraagt stellig zijn toorn, en het is luister van zijn kant, de overtreding voorbij te gaan.” Het Hebreeuwse woord voor „inzicht” is afgeleid van een werkwoord waarmee de aandacht wordt gericht op „kennis van de reden” voor iets.14 De verstandige raad is: „Eerst denken, dan doen.” Wanneer iemand probeert de achterliggende redenen voor bepaalde woorden of daden van een ander te begrijpen, kan hij geholpen worden verdraagzamer te zijn — en minder tot woede geneigd. — (Spreuken 14:29).

Nog een praktische raad staat in Kolossenzen 3:13: „Blijft elkaar verdragen en elkaar vrijelijk vergeven.” Kleine irritaties horen bij het leven. De uitdrukking „blijft elkaar verdragen” duidt op het tolereren van de dingen die ons in anderen niet aanstaan. „Vergeven” betekent wrok laten varen. Soms is het verstandig bittere gevoelens te laten varen in plaats van eraan vast te houden; woede koesteren zal onze last alleen maar vergroten.

Er zijn tegenwoordig veel bronnen van raad en leiding. Maar de bijbel is werkelijk uniek.

De raad van de bijbel is niet louter theorie, en de adviezen erin zijn nooit tot ons nadeel. Integendeel, de wijsheid van de bijbel is „zeer betrouwbaar” gebleken (Psalm 93:5). Bovendien is de bijbelse raad tijdloos. Hoewel het boek bijna 2000 jaar geleden werd voltooid, zijn de woorden ervan nog steeds toepasbaar. En ze zijn op ons allemaal, wat voor huidkleur wij ook hebben of in welk land wij ook wonen, evenzeer van toepassing. De woorden van de bijbel hebben ook kracht — de kracht om mensen ten goede te veranderen (Hebreeën 4:12). Het lezen van dat boek en het toepassen van de beginselen erin kan dus de kwaliteit van uw leven verbeteren.

Zand en steen

Een verhaal vertelt over twee vrienden die door de woestijn liepen. Op een moment tijdens de reis kregen ze ruzie, en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht. Degene die geslagen werd was gekwetst, maar zonder iets te zeggen schreef hij in het zand:

'VANDAAG SLOEG MIJN BESTE VRIEND MIJ IN HET GEZICHT.'

Zij liepen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een bad te nemen. Degene die was geslagen, raakte vast in modder en dreigde te verdrinken, maar de vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een
steen:

'VANDAAG REDDE MIJN BESTE VRIEND MIJN LEVEN.'

De vriend die had geslagen en zijn beste vriend had gered vroeg hem: 'Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een steen, waarom?'

De andere vriend antwoordde: 'Als iemand ons pijn doet moeten we het in zand opschrijven waar de wind van vergeving het kan uitwissen.

Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen.'

Men zegt dat er een minuut nodig is om bijzondere mensen te vinden,

een uur om hen te waarderen,

een dag om van hen te houden,

maar daarna een heel leven om hen te vergeten.
De ruzie te boven staan.

Ruzie ontstaat vaak daar waar moeilijkheden ons omringen. Het komt er op aan om pesterijen en lastige zaken van ons af te schudden. Door een sterke persoonlijkheid op te bouwen kunnen wij ons makkelijker gaan weren. Door ons even af te zonderen van de situatie kunnen wij even tot rust komen en die kalmte kunnen wij dan weer gebruiken om de ruziestoker te ontmantelen. In de Heilige Schrift kunnen wij veel voorbeelden van ruzies vinden en er ook lessen in aantreffen hoe die ruzies te overstijgen. Laat ons er gebruik van maken, en die oude wijsheid niet verloren laten gaan.

Beraadslagen

“De gedachten worden vernietigd, als er geen raad is; maar door veelheid der raadslieden zal elkeen bestaan.” (Spr 15:22 SVV)
“De ondernemingen mislukken als niet wordt beraadslaagd, doch zij komen tot stand waar vele raadslieden zijn.” (Spr 15:22 OBBINK)
Weinig wordt verwezenlijkt en schade kan het gevolg zijn wanneer een echtgenote of echtgenoot zich in stilzwijgen neerlegt. Weigeren met elkaar te praten verhoogt enkel maar de frustratie en de ontchocheling, welke de spanning doen toenemen in plaats van het probleem op te lossen.
Wanneer huwelijksproblemen zich voordoen moet men er durven over praten, er bij gaan neer zitten en de zaak ter harte nemen. Luisteren naar de partner is noodzakelijk. Men moet zich ook durven open stellen om het eens van de andere kant te bekijken.
En indien men er niet in slaagt om het alleen op te lossen moet men durrven raad vragen en er mee naar buiten treden. Er zijn de ouderlingen in de Christelijke gemente die met raad en daad kunnen bijstaan alsook zijn er de profesionele hulpverleningen die kunnen zorgen voor de nodige lijm.
“Ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind, En als een schuilplaats tegen de regen; Als een waterbeek in de steppe, Als de schaduw van een machtige rots op het dorstige land.” (Jes 32:2 CANIS)

Create a Free Website