Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Vervulling Gods Belofte

De verbondenheid met Christus

De Broeders in Christus zien in Christus’ geboorte te Bethlehem de vervulling van Gods belofte een Zoon te verwekken uit de mensheid, waardoor de Schepper aller dingen ook “de God en Vader van onze Heer Jezus Christus” is. Zij aanvaarden zonder reserve dat Hij “in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen”. Hij is de Leidsman van de behoudenis, die God door lijden heen heeft volmaakt om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Als gevolg van zijn gehoorzaamheid op aarde tot de kruisdood toe heeft God Hem verhoogd tot zijn rechterhand en gesteld tot hoofd van zijn gemeente.

De Broeders geloven ook dat de behoudenis ons alleen wordt aangeboden op grond van persoonlijk geloof in Christus. Daarom volgen zij de praktijk van de eerste christenen en beschouwen de doop door onderdompeling als de door God ingestelde wijze waarop een gelovige zich met Christus kan verenigen om door God aangenomen te worden.

Create a Free Website