Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Niemand kan ontkomen aan Verdriet

God ziet onze tranen (2 Koningen 20: 5).
 
De wereld zal niet zonder tranen zijn tot het einde der tijden zal volbracht zijn. Niemand kan of kon aan verdriet ontkomen. Zelfs de Zoon van God heeft geweend (Johannes 11:35; Lukas 19:41).
God zowel Zijn zoon waren meer dan eens vervuld met droefenis.
 Hoe uw vijanden hebben gesmaad, o Jehovah, Hoe zij de voetsporen van uw gezalfde hebben gesmaad.
Christus durfde het aan om Zijn tranen aan God te tonen en tot Zijn Vader te bidden en te smeken: “In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is Hij verhoord:” (Hebreeën 5:7 WV78)
Mensen die Christus volgden waren ook niet verlost van tranen. Zondaars, Petrus e.a. moest ook wenen zowel van vreugde als van besef en van waar verdriet of spijt om het gebeurde. (Lukas 7:13,38;Mattheus 26:75). Na het opbiechten van hun  spijt vonden zij weer vreugde, of gewoon het voelen van de nabijheid van Christus of de nabijheid van God vervulde hen verder met vreugde. Wij ook mogen weten dat indien wij beladen zijn met droefenis, de vreugde ons toch nog tegemoet zal komen.
“Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.” (Mattheus 5:4 WV78)
 
Indien wij ons over geven aan Jehovah zal Hij ons leiden naar het eeuwige geluk dat veel verder reikt dan datgene wat ons hier heden op aarde kan over komen. In de herkenning van Gods liefde moeten wij durven aanvaarden dat het enkel Zijn Zoon is die de juiste oplossing tot ons gebracht heeft. Jezus heeft ons de spelregels voor het winnend lot voor gelegd. Christus is de oplossing tot het verdrijven van alle verdriet en onrecht. Hij alleen is de weg.
 
“Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” (Johannes 14:6) (WV78)
 
“Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven.” (Johannes 10:28) (WV78)
 
“De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie het hoort, zeggen: ‘Kom!’ Wie dorst heeft kome. Wie wil, neme het water des levens, om niet.” (Revelatie 22:17) (WV78)
 
“wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: ‘Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’” (Johannes 7:38) (WV78)
 
“Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: ‘Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij;” (Johannes 7:37) (WV78)
 
 Nochtans kunnen wij reeds nu deelgenoot worden van veel geluk. Want als wij Gods leiding voelen zullen reeds veel tranen kunnen gewist worden.
 
“want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.’” (Revelatie 7:17) (WV78)
 
“Dan zal Jahwe u steeds blijven leiden, in verschroeide oorden uw honger stillen. Hij zal uw krachten sterken en gij zult zijn als een rijkbesproeide tuin, als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt.” (Jesaja 58:11) (WV78)
 
Ook al zullen de moeilijkheden ons trachten weg te brengen van ons geloof, zullen wij in Gods liefde de kracht vinden om er tegen bestand te zijn.
“Honger noch dorst zal hen deren, schroeiwind noch zon zal hen kwellen; want Hij die zich over hen erbarmt, zal hen leiden en bij waterbronnen laat Hij hen rusten.” (Jesaja 49:10) (WV78)
 
“(36:10) Gij bergt de bron des levens, in uw licht zien wij licht.” (Psalmen 36:9 WV78)
 
“Jahwe de Heer vernietigd de dood voor altijd, Hij veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: Jahwe heeft het gezegd!” / Hij zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Soevereine Heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde wegnemen, want Jehovah zelf heeft [het] gesproken.(Jesaja 25:8) (WV78/NWV)
 
- De Vader zal ons tot een Vader zijn. Hij zal onze tranen afwassen (-) de tranen, die wij bij het sterven vergoten (-) tranen van de woestijn (-) tranen over verloren vrienden, en een voorbijgaande wereld. Hoedanigen behoren wij te zijn. (Mc. CHEYNE) -
 
Als wij in de juiste hartgemoedstoestand komen zullen wij ontdekken dat eigenlijk niets ontbreekt voor ons. In het besef dat Jehovah de enige is die ons alles kan geven zullen wij ook berusting in Hem kunnen vinden.
 
“Een psalm van David. (23:1) De Heer is mijn herder mij zal niets ontbreken.” (Psalmen 23:1) (WV78)
 
 
“En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.’” (Revelatie 21:4) (WV78)
 
In het besef dat wij constant zullen geconfronteerd worden met droefenis kunnen wij er mee omgaan en de gevolgen van deze pijn overwinnen.
Het Woord van God toont aan dat dat niet overoptimistisch is en dat wij niet uitgeput zullen geraken in onze beproeving. God biedt ons Zijn Sterkte aan om ons te leiding doorheen de diepe wateren. In Hem kunnen wij een onuitputtelijke bron van Levenskracht vinden. Zijn Waterbronnen zullen nooit opdrogen om ons te kunnen laven en weerbaar te maken.

Tartend Verdriet

Verdriet

Verdriet voelt dikwijls ook aan als angst. Onzekerheid en spanning worden door het verdriet opgeroepen. De droefheid, leed, kommer en smart brengen in het hart een afwachtend houding aan en onzekerheid. dikwijls gat men gewoon over tot een bijna passieve toestand van uitkijken naar een opkomende verandering.
 
Het verdriet kan er gekomen zijn door het verlies van een dierbare of van een job, maar in ons leven wordt er ook veel leed aangedaan door het verlies aan vertrouwen, of de ontgoocheling die mensen rondom ons gebracht hebben.
 
De emotionele beschadiging brengt ons dikwijls de meest gevoelige hartzeer. Het zijn meestal situaties buiten ons vermogen die ons het meeste leed toe brengen.
 
Of het nu het verlies van een baan, moeilijkheden in onze gezondheid of in ons huishouden, of al zou het gaan om valse beschuldigingen die ons zijn toe gebracht, de fysische, emotionele en geestelijke pijnen kunnen zeer hoog oplopen.
 
Indien wij onrecht aangedaan voelen, kunnen wij ons zo miserabel voelen. Het kan helemaal aan ons gaan teren. Over dag en nacht kan het ons denken bezig houden en afleiden van andere acties die wij anders zouden gaan ondernemen. Het leed gaat ons soms helemaal verlammen en van ons gewone doen omverwerpen. Bij sommigen kan het zo ver gaan dat het leed de eigen persoonlijkheid helemaal gaat ondermijnen. Het verdriet gaat hen soms helemaal omringen en versmachten.
 
Voor sommigen gaat het zelfs zo ver dat hun dagen in rook lijken op te gaan. Al de voorgaande verwezenlijkingen lijken van geen tel meer te zijn. Etenslust vergaat alsook de moed om nog verder nieuwe dingen te verwezenlijken. Men voelt zich helemaal aangetast.
 
Als wij zo beproefd worden hebben wij de nijging allerlei dingen in twijfel te trekken. Ons zelf stellen wij in vraag. Onze plaats in heel het gebeuren wordt voor ons dikwijls zeer belangrijk geacht en wordt in het licht gesteld of vergeleken met anderen rondom ons. Persoonlijke eigenwaarde is in veel gevallen een zware last die op ons drukt en het leven ons nog moeilijker maakt als wij beproefd worden.
 
Best zouden wij die eigen persoonlijkheid op zij kunnen zetten. Maar dat is niet zo makkelijk als gezegd.
 
Wij kunnen ons zelf veel leed besparen door dieper in ons zelf te gaan graven en onze relatie met God verder te onderzoeken. Want uiteindelijk wat kunnen mensen ons aandoen? wat kan er met ons gebeuren? Hoe staat het met de dood als deze over ons komt? Waar staan wij dan, als het aardse leven uit ons is gegaan?
 
Zodra wij blijken te bezwijken in ons hart blijken bij veel mensen God op de pinnen te komen. Pas dan gaan veel mensen hun hart uit storten voor hun god. dan krijgen ook veel mensen gemengde gevoelens over hun god.
 
Nochtans mogen wij er op aan dat als wij voor Jehovah (of Jahwe) , onze God kiezen, dat dit aardse lijden ons niet zo zal hoeven te deren als wij nu ondervinden.
Wij kunnen er van verzekerd zijn dat God daar is om de klacht der gevangenen en beproefden te aanhoren. Hij is bereid allen die in Hem geloven te helpen en de kinderen van de dood te bevrijden.
 
Bij Hem kunnen wij het best terecht met onze zorgen, en Hij zal voor ons de beste oplossingen bezorgen.
In Hem hoeven wij te vertrouwen.
 
Door ons tot God te wenden kan ons veel leed bespaart worden.
 
Lees psalmen 92-93, 95, 98,100,102 & 103
 
Wil je er over je verdriet praten, contacteer ons:
 
Belgische Christadelphians
Foksweg 14
B.3061 Leefdaal
België
EU
 

Alhoewel verdriet toch juichen

" Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen." (1Pe 1:6 WV78)

" Dierbare vrienden, verwondert u niet over de brand die in uw midden woedt om u te louteren, alsof u iets ongewoons overkomt. Verheug u veeleer, juist in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus; dan zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart." (1Pe 4:12-13 WV78)

" Zijt ge al het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en aanmoedigt: Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen." (Heb 12:5 WV78)

" Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; maar op de lange termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen, de heilzame vrucht op vpan een heilig leven." (Heb 12:11
WV78)

" Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde." (Heb 4:15 WV78)

" Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan Hij allen helpen die beproefd worden." (Heb 2:18 WV78)

" Gij hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. Maar God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt Hij al het einde, zodat gij ze kunt doorstaan." (1Co 10:13 WV78)

Create a Free Website