Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Vergeving

Vergeven

God heeft steeds doorheen de tijden vele fouten over het hoofd gezien. Constant was Hij bereid om vergevingsgezind op te treden en Zijn plannen bij te sturen.

Ps 32: 1. Gelukkig is hij wiens opstandigheid wordt vergeven, wiens zonde wordt bedekt.

2 Gelukkig is de mens wie Jehovah de dwaling niet toerekent,

En in wiens geest geen bedrog is.

3 Toen ik bleef zwijgen, teerden mijn beenderen weg door mijn gekerm de gehele dag.

4 Want dag en nacht was uw hand zwaar op mij.

Mijn levenssap is veranderd als in de droge zomerhitte. Sela.

5 Ten slotte beleed ik u mijn zonde, en mijn dwaling bedekte ik niet.

Ik zei: „Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen aan Jehovah.”

En gijzelf hebt de dwaling van mijn zonden vergeven. Sela.

Bedekt: (#Ps 85:2): 2 Gij hebt de dwaling van uw volk vergeven; Gij hebt al hun zonde bedekt. Sela.

(#Ps 65:3): 3 Gevallen van dwaling zijn machtiger gebleken dan ik. Wat onze overtredingen betreft, gijzelf zult ze bedekken.(# Jer 50:20): 20 „En in die dagen en in die tijd”, is de uitspraak van Jehovah, „zal men naar de dwaling van Israël zoeken, maar ze zal er niet zijn, en naar de zonden van Juda, en ze zullen niet gevonden worden, want ik zal vergeving schenken aan degenen die ik laat overblijven.”; (#Mic 7:18) : 18 Wie is een God als gij, een die dwaling vergeeft en voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel? Hij zal stellig niet voor eeuwig aan zijn toorn vasthouden, want hij schept behagen in liefderijke goedheid. 19 Hij zal ons wederom barmhartigheid betonen; hij zal onze dwalingen onderwerpen. En gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.

(#Isa 1:18)): 18 „Komt nu, en laten wij de zaken rechtzetten tussen ons”, zegt Jehovah. „Al zouden UW zonden als scharlaken blijken te zijn, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw; al zouden ze rood zijn als karmozijnen stof, ze zullen zelfs als wol worden.

(#Ac 3:19): 19 Hebt daarom berouw en keert U om, opdat UW zonden worden uitgewist, opdat er tijden van verkwikking mogen komen van de persoon van Jehovah

+ (#Ex 34:7): 7 die liefderijke goedheid bewaart voor duizenden, die dwaling en overtreding en zonde vergeeft, maar hij zal geenszins vrijstelling van straf geven, daar hij straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen en over kleinzonen, over het derde geslacht en over het vierde geslacht.”

(#Ne 9:17) (b) Maar gij zijt een God van daden van vergeving, goedgunstig en barmhartig, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid, en gij hebt hen niet verlaten.

(#Ps 51:2): 2 Was mij grondig van mijn dwaling, En reinig mij zelfs van mijn zonde.

(#Ps 78:38-39): 38 Maar hij was barmhartig; hij bedekte steeds weer de dwaling en verdierf niet. En menigmaal wendde hij zijn toorn af, En hij wekte dan niet heel zijn woede op. 39 En hij bleef gedenken dat zij vlees waren, Dat de geest heengaat en niet wederkeert.

(#Ps 79:9): 9 Help ons, o God van onze redding, Ter wille van de heerlijkheid van uw naam; En bevrijd ons en bedek onze zonden om uws naams wil.

Klaar staan voor de ander

Welke moeilijkheden ons ook mogen omringen laten wij proberen om steeds klaar te staan om anderen te helpen.
Het opzij zetten van de kwade gedachten is een eerste vereiste om ruzies te bannen. Het opzij zetten van de vroegere gebeurtenissen is dan weer de eerste vereiste om te kunnen komen tot een punt waar wij kunnen vergeven. Vergeten zullen wij misschien niet kunnen doen, maar vergeven ligt in ieders handbereik. Hiervoor is wel een vorm van liefde nodig die wij ons moeten aankweken. De Heilige Schrift, de bestseller aller tijden is een handig middel om ons daarin te ondersteunen en ons een sterke persoonlijkheid te geven.

Create a Free Website